องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิก

Read more