🗳 ประกาศเรื่อง กำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

Read more

🗳 ประกาศเรื่อง การติดตั้งป้ายหาเสียงการเลือกตั้งฯ บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ

Read more

🗳 ประกาศกำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ จำนวน หลักเก

Read more

🗳 รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

Read more

🗳 รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

Read more